Loosduinse Vaart maquette totaaloverzicht Gamma locatie Gamma locatie terrein Vredestein bebouwingsmodel straatprofiel cultuurplein schets
Loosduinse Vaart

Loosduinse Vaart / Den Haag

Door sloop van de historische dorpskern en Haagse stadsuitbreiding is de leefbaarheid van Loosduinen in de loop der jaren flink aangetast. In deze stedenbouwkundige studie onderzoeken wij hoe het dorpse karakter en de daarbij horende woonkwaliteit op een eigentijdse wijze weer zichtbaar gemaakt kan worden in een gezamenlijke en samenhangende aanpak.
 

In samenwerking met Archilogica maakten wij een leidraad en ruimtelijk kader voor nieuwbouw- en inrichtingsplannen op en langs de Loosduinse Vaart, een 1,5 km lang as, die het Haagse centrum verbindt met het stadsdeel Loosduinen. Herkenbare, kleinschalige en fijnmazige stedenbouw met een menging van functies direct aan de straat, zijn kwaliteiten die wij verbinden aan de term 'kleinstedelijk wonen'. Kleinstedelijkheid staat voor een moderne visie op de stedenbouw, waarin kleinschaligheid, functiemenging en 'hart voor de buurt' een belangrijke rol spelen. In grote lijnen is het tracé opgesplitst in 3 stukken, waarbinnen aangepaste en gedetailleerde voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid worden gedaan. Door een eenduidige inrichting krijgt de Loosduinse Vaart een herkenbaar karakter. Voor drie bedrijventerreinen zijn bebouwingsmodellen gepresenteerd die als voorbeeld dienen voor toekomstige ontwikkelingen langs de Loosduinse Vaart. Voor deze drie locaties is een analyse van de huidige situatie en een schetsmodel voor kleinstedelijke ontwikkeling gemaakt. Deze sluiten in schaal, verhoudingen en taal aan op het bestaande. Door de stedenbouwkundige verschuivingen van de nieuwe bebouwing manifesteert zich een open ruimte aan de Burgemeester Hovylaan. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een cultureel plein.
 

opdrachtgever: Commissie Loosduinen
ontwerp: Han-Willem Visscher, Hans Fransen
medewerkers: Geert Jan Hokke
externe bureaus: Archilogica: Hans Fransen